Шуурхай мэдээ
Home » Төсөв санхүү » 2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

October 30, 2015 7:34 am by: Category: Төсөв санхүү A+ / A-

 

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ӨСВӨР ҮЕ ХҮНСОНӨААТҮГ

2015 оны 9 сарын 30

/Àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын нэр/

Мөрийн дугаар

ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË

¯ëäýãäýë

1-р сарын 1

2015оны 6 сарын 30

А

Б

1

2

1

ժЪÍê

*

*

1.1

Ýðãýëòèéí õºðºíãº

*

*

1.1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

98,911,057.98

23,008,747.46

1.1.2 Дансны авлага

4,667,865.00

140,294,784.00

1.1.3 Татвар, НДШ-ийн авлага

121,459.83

1,784,171.35

1.1.4 Бусад авлага
1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө
1.1.6 Бараа материал

42,557,051.89

62,930,846.33

1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

3,236,930.00

3,236,930.00

1.1.8 Бусад үндсэн хөрөнгө
1.1.9 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)
1.1.10

Ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ä¿í

149,494,364.70

231,255,479.14

1.2

Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãº

1.2.1 Үндсэн хөрөнгө

75,188,380.19

67,925,467.13

1.2.2 Биет бус хөрөнгө

358,125.00

78,000.00

1.2.3 Биологийн хөрөнгө
1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт
1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө
1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
1.2.8 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө
1.2.9
1.2.10

Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãèéí ä¿í

75,546,505.19

68,003,467.13

1.3

ÍÈÉÒ ÕªÐªÍÃÈÉÍ Ä¯Í

225,040,869.89

299,258,946.27

2

ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ ªÌ×

2.1 ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1 Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºð
2.1.1.1 Дансны өглөг

10,535,391.60

88,683,070.00

2.1.1.2 Цалингийн өглөг
2.1.1.3 Татварын өр

933,384.31

2.1.1.4 НДШ-ийн өглөг

102,483.52

2.1.1.5 Богино хугацаат зээл
2.1.1.6 Хүүний өглөг
2.1.1.7 Ногдол ашгийн өглөг

20.00

2.1.1.8 Урьдчилж олсон орлого
2.1.1.9 Нөөц /өр төлбөр/
2.1.1.10 Богино хугацаат өр төлбөр
2.1.1.11 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)- нд хамаарах өр төлбөр
2.1.1.12
2.1.1.13 Áîãèíî õóãàöààò ºð төлбөрèéí ä¿í

11,571,279.43

88,683,070.00

2.1.2 Óðò õóãàöààò ºð òºëáºð
2.1.2.1 Урт хугацаат зээл
2.1.2.2 Нөөц /өр төлбөр/
2.1.2.3 Хойшлогдсон татварын өр
2.1.2.4 Бусад урт хугацаат өр төлбөр
2.1.2.5
2.1.2.6 Óðò õóãàöààò ºð төлбөрèéí ä¿í

 

 

2.1.2.10

ªð òºëáºðèéí íèéò ä¿í

11,571,279.43

88,683,070.00

2.3

2. Ýçýìøèã÷èéí ºì÷

2.3.1 ªì÷:                     -төрийн

36,503,496.93

36,503,496.93

2.3.2                      – хувийн
2.3.3                      – хувьцаат
2.3.4 Халаасны хувьцаа
2.3.5 Нэмж төлөгдсөн капитал
2.3.6 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

1,453,610.50

1,453,610.50

2.3.7 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
2.3.8 Эздийн өмч бусад хэсэг
2.3.9 Õóðèìòëàãäñàí àøèã:

175,512,483.03

172,618,768.84

2.3.10
2.3.11

Ýçдèéí ºì÷èéí ä¿í

213,469,590.46

210,575,876.27

2.4

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

225,040,869.89

299,258,946.27

Захирал____________________ /    Б.Наранчулуун  /
Ерөнхий нягтлан бодогч/________________ /  Н.Ариунболд            /

 

ÎÐËÎÃÛÍ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ÒÀÉËÀÍ

“ӨСВӨР ҮЕ ХҮНС” ОНӨААТҮГ

/Àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын нэр/

2015 оны 09 сарын 30

Мөрийн дугаар

Үзүүлэлт

Өмнөх үеийн дүн

Тайлант үеийн дүн

1 Борлуулалтын орлого (цэвэр)

4,100,094,530.29

2,978,614,985.92

2 Борлуулалтын өртөг

2,859,351,553.92

2,804,446,446.62

3  Íèéò àøèã /алдагдал/

259,273,371.11

174,168,539.30

4     Түрээсийн орлого
5 Хүүний орлого

1,921,589.28

1,936,764.14

6 Ногдол ашгийн орлого
7 Эрхийн шимтгэлийн орлого
8 Бусад орлого

1,550,000.00

9 Борлуулалт, маркетингийн зардал
10 Ерөнхий ба удирдлагын зардал

224,337,205.63

171,820,716.91

11 Санхүүгийн зардал
12 Бусад зардал

6,683,512.80

2,847,142.07

13 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)
14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)
15 Биет бус  хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)
16 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)
17 Бусад ашиг (алдагдал)
18 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)

30,174,241.96

2,987,444.46

19 Орлогын татварын зардал

3,685,775.48

583,458.65

20 Татварын дараах ашиг (алдагдал)

26,488,466.48

2,403,985.81

21 Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)
22 Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/

26,488,466.48

2,403,985.81

23 Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү
Бусад олз (гарз)
24 Орлогын нийт дүн

26,488,466.48

2,403,985.81

25 Нэгж хувьцаанд ногдох  суурь ашиг /алдагдал/
Захирал____________________ /    Б.Наранчулуун  /
 Ерөнхий нягтлан бодогч/________________ /  Н.Ариунболд            /
2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан Reviewed by on .   САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН "ӨСВӨР ҮЕ ХҮНС" ОНӨААТҮГ 2015 оны 9 сарын 30 /Àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын нэр/ Мөрийн дугаар ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË ¯ëäýãäýë 1-р сарын 1   САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН "ӨСВӨР ҮЕ ХҮНС" ОНӨААТҮГ 2015 оны 9 сарын 30 /Àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын нэр/ Мөрийн дугаар ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË ¯ëäýãäýë 1-р сарын 1 Rating: 0

Сэтгэгдэл үлдээх

scroll to top
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube